(Брой резултати: 147)
1 2  4 5 6 7 8
Наредба No 24 за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от моторни превозни средства
Наръчник за архитектурна достъпност на административните сгради
Наръчник за разкриване и разследване на застрахователни измами
Наръчник за разследване на престъпления против осигурителната система чл. 255б от НК
Наръчник на магистрата за работа по дела с участие на непълнолетни
Наръчник на синдика
Наръчник на съдебния секретар
Наръчник по европейско право в областта на дискриминацията
Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията
Наръчник по процедури и критерии за определяне на статут на бежанец в съответствие с Конвенцията относно статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г.
1 2  4 5 6 7 8