Общи правила за ползване на Електронния библиотечен каталог на Националния институт на правосъдието

1. Тези Общи правила регламентират използването на Електронния библиотечен каталог на Националния институт на правосъдието (НИП, респ. Института);

2. Електронният библиотечен каталог на НИП представлява библиографска база данни с аналитични описания на всички налични в библиотеката книги и статии от периодични издания, за които Институтът е абониран.

3. Електронният библиотечен каталог на НИП предоставя:

3.1 Неограничен достъп до всички налични ресурси: за категориите лица, включени в кръга на обучаемите на Института съгласно чл. 249 от Закона за съдебната власт: кандидатите за младши съдия и младши прокурор, съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието

3.2 Частичен достъп: за други потребители, извън посочените в т. 3.1, търсещи информация в специализираните области, застъпени от фонда на библиотеката. За тази категория потребители библиотечният каталог е достъпен само в публичната му библиографско-информационна част.

4. За ползването на функционалностите на Електронния библиотечен каталог е необходима регистрация, желаещите да я получат (които отговарят на условието по т. 3.1 от настоящите Общи правила) трябва да се регистрират, като предоставят актуална, пълна и точна информация, която ще им бъде поискана при попълване на създадена за целта форма. Потребителите на Електронния библиотечен каталог следва да пазят поверителността на своите потребителско име и парола

5. Всички ползватели на Електронния библиотечен каталог на НИП, независимо от нивото си на достъп, са длъжни да спазват разпоредбите на ЗАПСП и действащото българско законодателство.