Контакти:
София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 14
тел. 02 93 59 104
e-mail:
Светла Тодорова, Лилия Иванова
Работно време
ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
9:00-17:30


Contacts:
Sofia 1000, 14, Ekzarh Yossif, Str.
e-mail:
Phone: (+359 2) 9359104
Svetla Todorova, Lilia Ivanova
Opening Hours
MONDAY - FRIDAY
9:00 am - 17:30 pm