Заявка за търсене:
Търси в поле:
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

Каталогът съдържа библиографски описания на книги, продължаващи и периодични издания, статии и доклади в областта на правната литература. Библиотечният софтуер е доставен и инсталиран в рамките на проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013г.

ONLINE CATALOGUE

Online catalogue - The catalogue includes bibliographical information for books, series, articles and reports on legal matters. The Library software is delivered and installed within the Project “Increasing the Capacity of the Judiciary and Training on the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms at the National Institute of Justice”, funded under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, Grant Agreement № 93-00-42/20.02.2013г.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели. Те могат да заявяват различни услуги към библиотеката - копиране, принтиране, сканиране на библиотечни единици.
Топ 20 автора
Топ 20 заглавия
Топ 20 книги по рейтинг
Показва списък с Топ 20 на книги по рейтинг, гласуван от регистрираните потребители (регистрираните потребители могат да дадат оценка за всяка книга когато пишат коментар за нея).